REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy D30 dostępny pod adresem internetowym fundacjacharytatywni.pl/sklep jest prowadzony przez FUNDACJĘ CHRYTATYWNI, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000706106, posiadającą NIP: 5252730976 oraz REGON: 368842308.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do podmiotów niebędących konsumentami i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość w Sklepie.
 3. Dochody osiągane przez FUNDACJĘ CHRYTATYWNI z prowadzenia Sklepu internetowego przeznaczane są na jej działalność statutową
 1. Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca – FUNDACJA CHRYTATYWNI, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000706106, posiadającą NIP: 5252730976 oraz REGON: 368842308;
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie, zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca;
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 43(1) Kodeksu cywilnego,
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym fundacjacharytatywni.pl/sklep
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, w Koszyku możliwe jest ustalenie i modyfikacja danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.); 
 17. Umowa Sprzedaży, Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą, przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 1. Dane Sprzedawcy
 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:
 2. Adres Sprzedawcy: ul. J. Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@dobroczynna.cafe
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 22 1240 6292 1111 0011 0787 0862
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym punkcie.
 1. Korzystanie ze Sklepu
 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie fundacjacharytatywni.pl/sklep.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę fundacjacharytatywni.pl/sklep, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
 4. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Firefox, Safari, Opera lub inne
 5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 6. włączona obsługa plików cookies,
 7. zainstalowany program FlashPlayer.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 9. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Ceny produktów
 1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT, dotyczą jednej sztuki produktu, nie zawierają kosztów dostawy, nie zawierają kosztów ewentualnych opłat celnych.
 2. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, zgodnie z jego wyborem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 • Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz adres mailowy
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt III.
 • Formy dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa realizowana przez wybrana przez Sprzedawcę firmę kurierską,
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: J.Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24, prowadzonego przez PayPro S.A.
 6. Płatność przy odbiorze w przypadku odbioru osobistego
 7. Płatność za pobraniem w przypadku przesyłki kurierskiej pobraniowej,
 8. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy o numerze 22 1240 6292 1111 0011 0787 0862
 9. Informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 • Składanie Zamówień i ich realizacja
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. W celu potwierdzenia otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail Klient zobowiązany jest do kliknięcia linku potwierdzającego jej odbiór. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail i kliknięciu potwierdzenia jej odbioru zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Jeżeli realizacja Zamówienia nie będzie możliwa Sklep przesyła na adres e-mail Klienta stosowna informację w tym zakresie i anuluje Zamówienie.
 4. Do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, pod warunkiem potwierdzenia takiej zmiany poprzez przesłanie stosowanej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy lub może je anulować.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy:
 6. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 7. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 8. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 9. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie
 10. kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 11. W przypadku wyboru przez Klienta:
 12. płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 13. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 14. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 15. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 16. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 17. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 18. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem albo płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 19. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 20. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 21. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 22. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach internetowych Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia.
 23. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 1. Faktury
 1. Zawierając Umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej.
 2. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej, przy czym w przypadku żądania Klienta wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej, Sklep prześle Klientowi taką fakturę na wskazany przez niego adres.
 3. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.
 4. W przypadku gdy Klient nie zażąda wystawienia faktury do Produktu dołączany jest paragon.
 • Darowizny
 1. Sprzedawca działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 2. Celami statutowymi Sprzedawcy są:
 3. inicjowanie i wspieranie rozwiązań, w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w tym praw dziecka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej wobec najuboższych dzieci i rodzin;
 4. udzielanie pomocy społecznej dzieciom i rodzinom ubogim, umożliwiającej zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności zapewnienie co najmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia;
 5. podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin potrzebujących oraz ich integracji ze środowiskiem i zapewniających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 6. organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej, psychologicznej i medycznej wśród osób ubogich i potrzebujących, w tym uchodźców;
 7. działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji, w szczególności tych, których celami statutowymi są szeroko rozumiane: organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy humanitarnej – bytowej, edukacyjnej, psychologicznej i medycznej wśród ubogich dzieci i rodzin;
 8. ochrona i promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego wśród dzieci i ubogich rodzin;
 9. edukacja, oświata i wychowanie dzieci z ubogich rodzin;
 10. współpraca z innymi grupami, stowarzyszeniami lub fundacjami, w tym działającymi przy klasztorach oo. Dominikanów w Polsce oraz za granicą.
 11. W ramach funkcjonalności Sklepu Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonywanie darowizn na rzecz Sprzedawcy, które zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych wskazanych powyżej.
 12. Klient w celu dokonania darowizny na rzecz Sprzedawcy powinien wybrać na stronie internetowej Sklepu pożądaną przez niego wysokość darowizny poprzez umieszczenie jej w Koszyku.
 13. Przekazanie kwoty darowizny następuje poprzez jej zapłatę za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub poprzez przelew bankowy na konto Sprzedawcy.
 14. Na żądanie Klienta Sprzedawca przekazuje zaświadczenie o dokonanej darowiźnie Klientowi drogą elektroniczną lub w wersji papierowej, według jego wyboru.
 • Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym użycie wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 9 poniżej w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 12. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 15. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 16. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 17. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 18. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 19. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 20. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 21. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 22. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 23. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 24. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 • Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności, w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt III niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
 6. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Dane osobowe
 1. Podczas korzystania ze Sklepu, polegającego w szczególności na rejestracji Konta, składania Zamówień Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych przez Sklep, wymagających podania danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 • Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 29.09.2021r.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności, poprawa obsługi Klientów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta Klienta.
 7. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Darowizna