POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO D30

 1. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności określa zbiór zasad postępowania, dotyczących praw Klientów w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych są dokonywane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Definicje

Następujące pojęcia użyte w niniejszej Polityce prywatności mają następujące znaczenie.

Administrator – Fundacja Charytatywni z siedzibą w Warszawie, ul. J. Dąbrowskiego 30, 02-561, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000706106, posiadająca NIP: 5252730976 oraz REGON: 368842308.

dane osobowe –informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.fundacjacharytatywni.pl/sklep.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z funkcjonalności Sklepu internetowego.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa – ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane są przetwarzane przez Administratora w związku z następującymi działaniami.

 1. Przeglądanie Sklepu internetowego

Dane wszystkich Użytkowników korzystających z Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) są przetwarzane w następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy rejestracyjnych i formularzy zamówień;

zgoda Użytkownika – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO

przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 • obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania;

zgoda Użytkownika art. 6 ust. 1 lit a RODO

przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 • obsługi reklamacji – podstawa prawna przetwarzania;

przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 • analitycznych i statystycznych;

uzasadniony interes Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO

 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi;

uzasadniony interes Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Aktywność Użytkownika w Sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

 • Zakładanie Konta w Sklepie internetowym

Użytkownicy, zakładając Konto klienta dokonują rejestracji w Sklepie internetowym w trakcie której proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi konta. Podając powyższe dane Użytkownik musi wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz hasło) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane osobowe są przetwarzane następujących celach:

 1. świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym;

zgoda Użytkownika – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO

przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 • analitycznych i statystycznych;

uzasadniony interes Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO

 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi;

uzasadniony interes Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO

 • Składanie zamówienia

Do złożenia zamówienia przez Użytkownika w Sklepie internetowym niezbędne jest podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez niego produktu, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest również dobrowolne, ale nie jest konieczna dla realizacji zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji złożonego zamówienia;

zgoda Użytkownika – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO

przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;

obowiązek prawny ciążący na Administratorze – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • analitycznych i statystycznych;

uzasadniony interes Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO

 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi;

uzasadniony interes Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO

 • Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje tzw. cookie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  1. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  1. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  1. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  1. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
  1. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej.

 2. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt III czyli np. do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa. Po tym terminie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 • Prawa Użytkownika związane z udostępnieniem jego danych osobowymi

Użytkownikom, którzy udostępniają swoje dane osobowe na potrzeby korzystania ze Sklepu internetowego przysługują następujące prawa:

 1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do korzystania ze Sklepu internetowego. W każdej chwili Użytkownik może wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych, możesz zostać dokonane w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres Administratora: sklep@dobroczynna.cafe
 2. w formie pisemnej, przesyłając list na adres Administratora: ul. J. Dąbrowskiego 30, 02-651 Warszawa

Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 • Informacje dodatkowe
 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, w rozumieniu RODO.
 2. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Obowiązywanie i zmiana Polityki
 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności stosuje się przepisy Ustawy oraz RODO.
 2. W przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności, informacja w tym zakresie zostanie opublikowana na stronie internetowej Administratora: ww.fundacjacharytatywni.pl/sklep
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 29.09.2021r.
 • Kontakt z Administratorem

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem, w formie pisemnej, przesyłając list na adres: ul. J. Dąbrowskiego 30, 02-651 Warszawa lub za pomoc poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@dobroczynna.cafe

Darowizna